Land van oorsprong en herkomst primaire ingrediënten.

Per 1 april 2020 gelden nieuwe regels voor vermelding op etiketten van het land van oorsprong en herkomst primaire ingrediënten van een levensmiddel (Uitvoeringsverordening (EU) 2018/775 ). Het betreft de toepassing van artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

Per 1 april 2020 gelden nieuwe regels voor vermelding van het land van oorsprong en herkomst primaire ingrediënten van een levensmiddel (Uitvoeringsverordening (EU) 2018/775 ). Het betreft de toepassing van artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

Artikel 1

Toepassingsgebied

 1. In deze verordening worden de voorschriften vastgesteld voor de toepassing van artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 in gevallen waarin het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel wordt vermeld middels vermeldingen zoals verklaringen, afbeeldingen, symbolen of termen, die verwijzen naar plaatsen of geografische gebieden, met uitzondering van geografische termen die deel uitmaken van gebruikelijke en generieke namen die letterlijk de oorsprong vermelden, maar die in het algemeen niet als een vermelding van de oorsprong of plaats van herkomst van het levensmiddel worden begrepen.
 2. In afwachting van de vaststelling van specifieke voorschriften met betrekking tot de toepassing van artikel 26, lid 3, op geografische aanduidingen die uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1151/2012, Verordening (EU) nr. 1308/2013, Verordening (EG) nr. 110/2008 of Verordening (EU) nr. 251/2014 beschermd zijn of die uit hoofde van internationale overeenkomsten beschermd zijn, en op geregistreerde merken die een vermelding van oorsprong vormen, is deze verordening niet van toepassing op dergelijke geografische aanduidingen en vermeldingen van oorsprong.

Artikel 2

Vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt

Het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een primair ingrediënt dat of die niet hetzelfde of dezelfde is als het vermelde land van oorsprong of de vermelde plaats van herkomst van een levensmiddel, wordt op de volgende wijze vermeld:

a) met verwijzing naar één van de volgende geografische gebieden:

 1. „EU”, „niet-EU” of „EU en niet-EU”, of
 2. de regio, of ieder ander geografisch gebied in verschillende lidstaten dan wel in derde landen, indien als zodanig omschreven in het internationaal publiekrecht of indien goed begrepen door normaal geïnformeerde gemiddelde consumenten, of
 3. de FAO-visserijzone, of het zee- of zoetwaterlichaam, indien als zodanig omschreven in het internationaal recht of indien goed begrepen door normaal geïnformeerde gemiddelde consumenten, of
 4. de lidstaat of de lidstaten, of het derde land of de derde landen, of
 5. de regio, of ieder ander geografisch gebied in een lidstaat dan wel in derde landen, indien als zodanig omschreven in het internationaal publiekrecht of goed begrepen door normaal geïnformeerde gemiddelde consumenten, of
 6. het land van oorsprong of de plaats van herkomst overeenkomstig de specifieke bepalingen van de Unie met betrekking tot het primaire ingrediënt of de primaire ingrediënten als zodanig;

b) of middels een vermelding als volgt:

„(naam van het/de primaire ingrediënt(en)) is/zijn niet afkomstig van (het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel)” of iedere andere soortgelijke formulering die naar verwachting dezelfde betekenis heeft voor de consument.

Artikel 3

Presentatie van de informatie

 1. Overeenkomstig artikel 2 verstrekte informatie wordt verstrekt in een lettergrootte die niet kleiner is dan de in artikel 13, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 vastgelegde minimumlettergrootte.
 2. Onverminderd lid 1 wordt, indien het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel in woorden is vermeld, de overeenkomstig artikel 2 verstrekte informatie in hetzelfde gezichtsveld weergegeven als de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel, en met een lettergrootte met een x-hoogte van ten minste 75 % van de x-hoogte van de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel.
 3. Onverminderd lid 1 wordt, indien het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel in niet-schriftelijke vorm is vermeld, de overeenkomstig artikel 2 verstrekte informatie in hetzelfde gezichtsveld weergegeven als de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel.

Artikel 4

Inwerkingtreding, datum van toepassing en overgangsmaatregelen

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2020.

Levensmiddelen die vóór de datum van toepassing van deze verordening in de handel zijn gebracht of geëtiketteerd, mogen worden verhandeld totdat de voorraden zijn uitgeput.

Bron: EU